Materiale utile

In aggiornamento... perenne!!!


IL GLOSSARIO


VIDEO

Kata praticati dai maestri dello Yuishinkan Sugino Dojo di Kawasaki (Japan)

Tachi iai by Sugino Yukihiro OSensei
Suwari iai by Higuchi Sensei
Ryoto kata by Sugino Yukihiro's son & Kazumasa Iwata sensei
Kodachi by Sugino Yukihiro OSensei
Naginata by Sugino Yukihiro's son
Suwari iai, Tachi iai, Kenjutsu, Bojutsu, Naginata
Meiji Jingu Enbu 2013
Kasumi no Naginata con Torigai sensei (uke)
Sensei Sugino Yukihiro corregge lo iaido insieme a suo fratello maggiore
Ryoto insieme a O Sensei e Hatakeyama Sensei
Iaijutsu - Kenjutsu - Bojutsu - Naginatajutsu at Meiji-jingu Kobudo Demonstration 2015
Kamae (Guardie)


Kata praticati dal Maestro Sugino Yoshio (10° dan)

Comparazione Naginata (Sugino / Otake)
Yoko men uchi a due
Nagina Torigei sensei (kirikomi) O sensei (ukedachi)


Kata di uno stile differente dal Sugino-ha (comunque da vedere!)

Dimostrazione 'in strada' di Erik Louw
Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu (I) by Otake
Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu (II) by Otake
Spiegazioni al rallentatore - Otake-ha
Ryoto (katana + wakizashi)
Otake 1
Otake 2
Ryoto (katana + wakizashi) Hatakeyama [ukedachi] e Mor Stabnilini [kirikomi]


Varie dal mondo

Concetti applicativi (bunkai) in Itsutsu no tachi
Concetti applicativi (bunkai) in Nanatsu no tachi
Iai goshi (allievo da correggere)
Iai goshi (Hatakeyama Goro Sensei)
Iai goshi (Sugino Yoshio O Sensei)
Kodachi
Naginata
Ryoto
Danza marziale eseguita da Torigai Sensei: ken, yari e ventaglio
Gogyo no bo
So Jutsu
Kasumi nagi - yoroiPagine Facebook piene di contenuti interessanti

facebook.com/tengukandojo
facebook.com/tsksrolomouc