loader
ASD Shizen

IAIJUTSU

 

 

 

Tachi iai

 1. Yuki ai Gyaku nuki no tachi - 行合逆拔之太刀
   
 2. Zengo Chidori no tachi - 前後千鳥之太刀
   
 3. Yuki ai Migi Cidori no tachi - 行合右千鳥之太刀
   
 4. Gyaku nuki no tachi - 逆拔之太刀
   
 5. Nuki uchi no tachi - 拔討之太刀

Suwari iai

 1. Kusa nagi no ken - 草薙之剣
   
 2. Nuki tsuke no ken - 拔附之剣
   
 3. Nuki uchi no ken - 拔討之剣
   
 4. Uken - 右剣
   
 5. Saken - 左剣
   
 6. Happo ken - 八方剣

Gokui no iai

 1. Kumokiri no iai - 雲切之居合
   
 2. Hangetsu no iai - 半月之居合
   
 3. Seigan no iai - 清眼之居合
   
 4. Muichi no ken - 無一之
   
 5. Muni no ken - 無二之剣